Chứng nhận ISO 14001

ISO 14001 được xây dựng nhằm tạo ra một hệ thống quản lý để giúp các tổ chức giảm bớt những tác động tiêu cực của mình tới môi trường. Tiêu chuẩn này cung cấp một khung chuẩn cho các tổ chức nhằm chứng minh những cam kết của mình về các vấn đề môi trường:

• Giảm bớt các ảnh hưởng có hại tới môi trường

• Cung cấp các bằng chứng về việc cải tiến liên tục trong quản lý môi trường

Chứng nhận ISO 14001 khẳng định điều hòa TCL không chỉ là 1 sản phẩm chất lượng mà còn là 1 sản phẩm tiết kiệm và không gây nguy hại tới môi trường sống